Ochrana osobných údajov verzus právo na informácie v kontexte prevažujúceho verejného záujmu

Autori

  • Ján Ivančík Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra rímskeho práva, kanonického a cirkevného práva

Kľúčové slová:

právo na informácie, sprístupňovanie informácií, osobné údaje, právnické osoby s verejným prvkom

Abstrakt

Ochrana osobných údajov fyzických osôb a oprávnený záujem verejnosti
na kontrole vecí verejných sa často dostávajú do vzájomnej konfrontácie.
Cieľom tohto príspevku je poukázať na vývojové trendy
v judikatúre najvyšších slovenských súdnych autorít v skúmanej oblasti
a tiež identifikovať limity analogického použitia analyzovaných súdnych
rozhodnutí.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články