Hmotnoprávne aspekty správneho deliktu držiteľa vozidla

Autori

  • Lukáš Jančát Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra správneho a environmentálneho práva

Kľúčové slová:

správny delikt držiteľa vozidla, objektívna zodpovednosť, hmotné právo

Abstrakt

Správny delikt držiteľa vozidla ako iný správny delikt budovaný na
objektívnej zodpovednosti je súčasťou právneho poriadku Slovenskej
republiky už skoro desaťročie. Napriek uvedenej skutočnosti, neboli
doteraz komplexne preskúmané vedou správneho práva jeho hmotnoprávne
a procesnoprávne aspekty. Cieľom tohto článku je spraviť
prvý krok k jeho komplexnému vedeckému preskúmaniu, a to tým,
že budú preskúmané jeho hmotnoprávne aspekty. Závery, ktoré vzídu
z tejto výskumnej aktivity by mali slúžiť jednak autorovi, ako aj ďalším
právnym vedcom ako východisko pre skúmanie jeho ďalších právnych
aspektov a jednak ako príspevok do diskurzu o dobrej aplikačnej praxi
vyvodzovania zodpovednosti zaň príslušnými orgánmi okrem iného aj
prostredníctvom identifikácie nedostatkov právnej úpravy a návrhov
ich riešenia.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články