Koncept národnej identity v práve EÚ: Tichá zbraň euroskepticizmu?

Autori

  • Sára Kiššová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústav európskeho práva

Kľúčové slová:

národná identita, právny štát, Poľsko, Nemecko, BVerfGE

Abstrakt

Článok sa zaoberá konceptom národnej identity v kontexte čl. 4 ods.
2 ZEÚ, ktorý garantuje rešpektovanie národnej identity Európskou
úniou. Národná identita je úzko naviazaná na princíp prednosti práva
EÚ, pričom judikatúra ústavných súdov z nej vytvorila výnimku z tohto
princípu. Článok skúma samotný pojem národná identita, spôsoby akým
sa definuje obsah tohto pojmu a kto ho definuje. Nakoľko ide o záležitosť
najmä ústavného práva, analýza je vedená cez skúmanie postojov
a judikatúry Nemeckého ústavného súdu v jeho najvýznamnejších
rozsudkoch. Následne je analyzovaný postoj Poľska, ktoré čoraz viac
využíva argument národnej identity vo svoj prospech, no je otázna jeho
legitimita a dobrá viera.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články