Právna úprava asistovanej samovraždy a eutanázie v národnom a medzinárodnom kontexte

Autori

  • Jakub Ľorko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
  • Lenka Miklóssyová KPMG Legal s.r.o

Kľúčové slová:

asistovaná samovražda, eutanázia, trestný čin, medzinárodný trend, právo na sebaurčenie, ľudské práva

Abstrakt

V predkladanom príspevku autori v prvej časti vymedzujú rozdiely
medzi konaním napĺňajúcim znaky eutanázie a asistovanej samovraždy
a v kontexte uvedených konaní analyzujú ich trestnoprávne aspekty
v podmienkach Slovenskej republiky. V druhej časti príspevok cieli
na postupnú liberalizáciu v zmysle dekriminalizácie asistovanej samovraždy
prostredníctvom optiky ESĽP a zahraničných súdov.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články