Materiálny verzus formálny právny štát – mýty a kontroverzie

Autori

  • Olexij Meteňkanyč Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra teórie práva a filozofie práva

Kľúčové slová:

Materiálny právny štát, formálny právny štát, rozhodovacia činnosť ústavných súdov, nacistické právo, Radbruch

Abstrakt

Cieľom predkladaného článku je analýza dvoch dominantných konceptov
v chápaní demokratického a právneho štátu – materiálneho
a formálneho. Doktrína materiálneho právneho štátu je dnes zaužívaný
argumentačný nástroj Ústavného súdu SR, pričom v tomto nasledoval
rozhodovaciu činnosť českého ústavného súdu (predovšetkým nadviazal
na známy nález Pl. ÚS 19/93). Naproti tomu formálny právny štát je
často chápaný ako koncept, ktorý favorizuje princíp legality v úzkom
význame „bezhodnotového“ pozitívneho práva (napríklad nález slovenského
ústavného súdu, PL. ÚS 17/2008). No je tomu skutočne tak?
Nie sú to len isté formy „mýtov“, ktoré neprávom zaznievajú na adresu
konceptu formálneho právneho štátu? Zároveň sa v príspevku povenujeme
aj otázke, ktorý z uvedených konceptov je z nášho pohľadu
náchylnejší na zneužitie, a to aj na historickom príklade nacistického
práva, ohľadom ktorého taktiež existujú viaceré mýty a kontroverzie.
Pozornosť bude venovaná aj materiálnoprávnemu mysleniu stelesnenému
v Radbruchovej formule a jej kritickému zhodnoteniu.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články