Zásada nemo tenetur se ipsum accusare a jej vplyv na dokazovanie drogovej trestnej činnosti

Autori

  • Igor Slovák Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

##semicolon##

nemo tenetur se ipsum accusare##common.commaListSeparator## zákaz sebaobviňovania##common.commaListSeparator## drogová trestná činnosť##common.commaListSeparator## dokazovanie##common.commaListSeparator## právo na spravodlivý proces

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá potencionálnym konfliktom efektívneho postihovania
drogovej trestnej činnosti a zachovaním práva na obhajobu
a spravodlivé súdne konanie jej páchateľov v zmysle čl. 6 Dohovoru.
Zaoberá sa vplyvom zásady nemo tenetur se ipsum accusare, ktorá má
svoj základ v ranom kánonickom práve na súčasný trestný proces (nielen)
v Slovenskej republike a spochybnením zákonnosti vybraných,
prevažne zaisťovacích, úkonov trestného konania. Cieľom príspevku je
poskytnúť odporúčania de lege ferenda pre každodenný boj policajných
a justičných zložiek proti tomuto rozšírenému druhu kriminality.

##submission.downloads##

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články