Osobitne skrátené vyšetrovanie ako trestnoprocesný inštitút predsúdneho konania s aplikačnými nedostatkami

Autori

  • Nina Tarabová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

##semicolon##

trestné konanie##common.commaListSeparator## vyšetrovanie##common.commaListSeparator## prokurátor##common.commaListSeparator## policajt##common.commaListSeparator## skrátené vyšetrovanie##common.commaListSeparator## prípravné konanie##common.commaListSeparator## vyšetrovateľ

Abstrakt

Článok sa zameriava na teoretické i praktické využívanie inštitútu osobitne
skráteného vyšetrovania s poukazom na jeho osobitosti vo vzťahu
k dvom základným formám, v ktorých sa vedie prípravné konanie, t. j.
k vyšetrovaniu a skrátenému vyšetrovaniu a súčasne venuje pozornosť
identifikovaným aplikačným nezrovnalostiam, ktoré v praxi sprevádzajú
osobitne skrátené vyšetrovanie a zasahujú tak do jeho plynulosti,
prípadne sú spôsobilé úplne zamedziť jeho vykonaniu. V danom
kontexte článok prezentuje parciálne návrhy de lege ferenda, ktorých
akceptácia by vytvorila predpoklad na dosiahnutie želaného efektu,
ktorým je inter alia rýchle, hospodárne a jednoduché trestné konanie.

##submission.downloads##

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články