Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár.

Autori

  • Mária Veterníková Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra obchodného práva

Kľúčové slová:

komentáre

Abstrakt

Začiatkom apríla 2020 sa na knižných pultoch objavil komentár
k zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Cieľom komentára je poskytnúť odbornej, ako aj laickej
verejnosti analýzu platnej právnej úpravy finančného sprostredkovania
a finančného poradenstva.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Recenzie