Verejná kontrola oznámení verejných funkcionárov v územnej samospráve po 1. januári 2020

Autori

  • Vincent Bujňák Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra ústavného práva

##semicolon##

verejná kontrola##common.commaListSeparator## ochrana verejného záujmu##common.commaListSeparator## verejní funkcionári##common.commaListSeparator## územná samospráva##common.commaListSeparator## interpretácia ústavného textu

Abstrakt

Od októbra 2004 ukladá ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov významné oznamovacie povinnosti primátorom, starostom či poslancom mestských zastupiteľstiev. Tí sú každoročne povinní predkladať oznámenia, v ktorých sa nachádzajú informácie o ich príjmoch a majetkových pomeroch. Sprístupňovaním informácií z týchto oznámení sa umožňuje verejná kontrola výkonu verejnej funkcie a prispieva sa k predchádzaniu zneužívania postavenia spojeného s verejnou funkciou na osobný prospech. Príspevok sa zameriava na dôležité zmeny ústavnej úpravy, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2020, pričom niektoré z nich môžu v praxi verejnú kontrolu oznámení oslabovať.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články