Historickoprávna a civilistická analýza vedeckého odkazu a pôsobenia profesora Karola Planka

Autori

  • Martin Gregor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

##semicolon##

profesor Karol Plank##common.commaListSeparator## socialistické občianske právo##common.commaListSeparator## sto rokov Právnickej fakulty Univerzity Komenského##common.commaListSeparator## dejiny právnického vzdelávania##common.commaListSeparator## vývoj súkromného práva na Slovensku

Abstrakt

Karol Plank pôsobil ako profesor občianskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1950 až 1993. Vedecky sa venoval najmä problematike majetkového práva (konkrétne možno spomenúť dedičské právo, majetkové vzťahy medzi manželmi, bytové právo, či špecifiká záväzkového práva v socialistickej spoločnosti a oblasť poistných vzťahov). Predmetná štúdia si kladie za cieľ analyzovať Plankovo vedecké dielo, vrátane jeho začlenenia do kontextu vtedajšej právnej vedy. Na základe aplikácie historických metód sa však autor zároveň pokúša aj o zhodnotenie jeho pedagogického pôsobenia, vrátane posúdenia dosiahnutých výsledkov v rôznych akademických funkciách z hľadiska dejín právnického vzdelávania.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články