Súťaž na trhoch verejného obstarávania

Autori

  • Katarína Kalesná Univerzita Komenského, Právnická fakulta Ústav európskeho práva

##semicolon##

verejné obstarávanie##common.commaListSeparator## relevantný trh##common.commaListSeparator## verejná kúpna sila##common.commaListSeparator## monopson##common.commaListSeparator## centralizované obstarávanie

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou súťaže na trhoch verejného obstarávania, ktoré predstavujú významnú súčasť vnútorného trhu EÚ. Po všeobecnej charakteristike relevantného trhu sústreďuje pozornosť na špecifiká trhov verejného obstarávania, ktoré ovplyvňujú aj podmienky, za ktorých prebieha hospodárska súťaž. Dáva akcent na dopytovú stránku tohto trhu a upozorňuje na riziká, ktoré pre súťaž generuje možné zneužívanie trhovej kúpnej sily zo strany verejných obstarávateľov. Osobitne si všíma aj možnosť centralizovaného verejného obstarávania, ktoré popri mnohých výhodách ekonomického a administratívneho charakteru vytvára aj priestor na takéto protisúťažné konanie. Uvedomenie si týchto súvislostí kladie zvýšenú zodpovednosť na verejných
obstarávateľov realizovať verejné obstarávanie tak, aby nedochádzalo k porušeniu súťažných pravidiel. Cieľom príspevku je analýza súťažných podmienok na trhoch verejného obstarávania, identifikácia možných súťažných problémov i zdôraznenie profesionalizácie verejného obstarávania ako možného nástroja ich eliminácie.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články