Autonómne vozidlá: otázka zodpovednosti

Autori

  • Martin Križan Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra občianskeho práva

##semicolon##

autonómne vozidlo##common.commaListSeparator## zodpovednosť##common.commaListSeparator## zodpovednosť za výrobok##common.commaListSeparator## zodpovednosť za škodu

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá aplikovateľnosťou a limitmi existujúcej právnej úpravy, najmä na úrovni práva EÚ, na škodu, ktorá vznikne pri prevádzke autonómneho vozidla. V prvom rade ide o model kombinujúci objektívnu zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku, ktorej úprava je prenechaná na jednotlivé členské štáty so systémom povinného zmluvného poistenia. Druhým modelom tzv. produktová zodpovednosť výrobcu za škodu spôsobenú vadným výrobkom. V oboch uvedených modeloch možno nájsť nedostatky, pre ktoré ich nemožno aplikovať na prevádzku autonómnych vozidiel. V závere sa zaoberáme ostatným vývojom na úrovni práva EÚ.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články