Aktuálnosť odkazu Lona L. Fullera a jeho vnútornej morálky práva na legislatívu a právnu prax v Slovenskej republike

Autori

  • Olexij Meteňkanyč Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra teórie práva a sociálnych vied

Kľúčové slová:

Procedurálny iusnaturalizmus, Lon L. Fuller, vnútorná morálka práva, osem kritérií správnosti práva

Abstrakt

Príspevok má ambíciu predstaviť základné tézy procedurálneho iusnaturalizmu v podaní jedného z najväčších právnych filozofov a právnych teoretikov 20. storočia – Lona L. Fullera. Dôraz bude kladený predovšetkým na jeho koncept vnútornej morálky práva a jej osem požiadaviek, pričom sa zameriame na ich premietnutie do slovenského právneho poriadku a s tým spojené aplikačné problémy v právnej praxi, ktoré pri tom vyvstali.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články