Konštrukcia vybraných trestných činov so zameraním sa na znak príčinnej súvislosti (resp. objektívnu stránku skutkovej podstaty trestného činu)

Autori

  • Stanislav Mihálik Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Kľúčové slová:

príčinná súvislosť, vyjadrenie príčinnej súvislosti, kauzálne slovesá, trestné činy proti životu, trestné činy proti majetku

Abstrakt

Autor sa v príspevku zameriava na konštrukciu vybraných trestných činov obsiahnutých v Trestnom zákone a Trestním zákoníku so zameraním sa na znak príčinnej súvislosti (resp. širšie v spojitosti s objektívnou stránkou skutkovej podstaty trestného činu). Vychádza pritom zo základného predpokladu, že príčinná súvislosť je rovnako obligatórnym znakom skutkovej podstaty trestného činu, ako konanie a následok (resp. iné znaky skutkovej podstaty), čo by malo byť primerane pretavené do znenia trestných činov. Uvedená analýza je zameraná na dve skupiny trestných činov, (vybrané) trestné činy proti životu a majetku, je preto ideálnym východiskom pre vyslovenie čiastkového záveru, či je objekt trestného činu v súvislosti s konštrukciou vybraných trestných činov diferenciačným kritériom.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články