Verejné obstarávanie v rímskom práve – proces a štádiá

Autori

  • Jakub Novocký súkromný sektor
  • Peter Kubolek Úrad pre verejné obstarávanie

Kľúčové slová:

verejné obstarávanie, štátna zákazka, rímske právo, cenzorský edikt, záruky

Abstrakt

Obsahom predloženého textu je proces verejného obstarávania v rímskom práve a jeho štádiá, in concreto zverejňovanie zákaziek v ediktoch, výber dodávateľa zákazky prostredníctvom verejnej dražby, garančný princíp plnenia zákazky založený na poskytovaní zábezpek a pozemkových zálohov, forma a obsah obstarávateľskej zmluvy a úradný dozor nad plnením zákazky, vrátane dôsledkov neplnenia.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články