Doručovanie v konaní o pozemkových úpravách (aktuálne otázky)

Autori

  • Mária Srebalová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra správneho a environmentálneho práva

##semicolon##

princíp rovnosti a ochrany slabšej strany##common.commaListSeparator## účastníci správneho konania##common.commaListSeparator## doručovanie##common.commaListSeparator## pozemkové úpravy##common.commaListSeparator## zásady správneho konania

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na problematiku doručovania v konaní o pozemkových úpravách de lege lata a de lege ferenda. Problematiku analyzuje v súvislosti s novelou zákona o pozemkových úpravách, ktorá bola prezidentkou vrátená na prerokovanie parlamentom. Zameriava sa na porovnanie doručovania podľa všeobecnej úpravy správneho konania a podľa špeciálnej úpravy v zákone o pozemkových úpravách. V závere navrhuje možné riešenie vychádzajúce z princípov a zásad správneho konania. Reflektuje potrebu rozširovania okruhu účastníkov konania, ktorým je možné doručovať elektronicky, záujem na
efektívnosti procesu pozemkových úprav a nevyhnutnosť dodržiavania zásad správneho konania.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články