Vybrané aspekty správy pekúlia v klasickom a justiniánskom rímskom práve

Autori

  • Róbert Brtko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

##semicolon##

peculium##common.commaListSeparator## libera administratio peculii##common.commaListSeparator## otrok##common.commaListSeparator## klasické obdobie rímskeho práva##common.commaListSeparator## justiniánske obdobie rímskeho práva##common.commaListSeparator## interpolácie

Abstrakt

Príspevok je zameraný na kritickú analýzu rímskoprávnych textov justiniánskych Digest obsahujúcich právnu úpravu správy pekúlia, ktoré otec rodiny (pater familias), ako osobitný majetkový súbor, vyčlenil pre svojich podriadených – syna alebo otroka, aby na ňom hospodárili. Predmetom pozornosti je predstavenie odlišného konceptu správy pekúlia v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články