Postavenie politicky exponovanej osoby ako vysokorizikového klienta v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Autori

  • Yana Daudrikh Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra finančného práva

##semicolon##

politicky exponované osoby (PEPs)##common.commaListSeparator## FATF##common.commaListSeparator## AML##common.commaListSeparator## Wolfsberg Group

Abstrakt

V rámci tohto príspevku analyzujeme jednotlivé postoje medzinárodných organizácií v otázke rozdielneho vnímania rizikových oblastí spojených s politicky exponovanými osobami (politically exposed persons) (ďalej len „PEP/PEPs“). Súčasťou článku je aj krátky historický exkurz do predchádzajúcej právnej úpravy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu zameraný na PEPs. V procese nášho skúmania riešime otázku dostatočnosti a vhodnosti nastavenia súčasných opatrení zameraných na vysokorizikových klientov – PEPs.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články