Medzinárodný prvok ako conditio sine qua non pre uplatnenie noriem medzinárodného práva súkromného?

Autori

  • Peter Lysina Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
  • Katarína Burdová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
  • Dominika Gornaľová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

##semicolon##

medzinárodný prvok##common.commaListSeparator## teória MPS##common.commaListSeparator## ZMPS##common.commaListSeparator## právo EÚ##common.commaListSeparator## kolízne normy

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na analytické zhodnotenie konceptu medzinárodného prvku v kolíznoprávnej rovine, ktorý slovenské právo vníma ako nevyhnutnosť pre uplatnenie noriem medzinárodného práva súkromného. S poukázaním na existujúce nedostatky súčasného ponímania má príspevok ambíciu ponúknuť alternatívu ku konceptu medzinárodného prvku, pričom osobitne analyzuje možnosti zapojenia výlučne objektívne daných faktorov a subjektívneho faktora, ktorým je vôľa účastníkov právneho vzťahu. Záverečná časť príspevku patrí priamo ponúkanému riešeniu a vymedzeniu alternatívneho konceptu, ktorým je stret právnych poriadkov.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články