Priestor pre aplikáciu zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom pri voľbe práva. Dopad koexistencie unijných a vnútroštátnych prameňov slovenského medzinárodného práva súkromného na úpravu voľby práva

Autori

  • Peter Lysina Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

##semicolon##

voľba práva##common.commaListSeparator## nariadenie Rím I##common.commaListSeparator## právo EÚ##common.commaListSeparator## medzinárodné právo súkromné

Abstrakt

Článok sa zameriava na analýzu úpravy voľby práva v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom. Ambíciou je zodpovedať otázku, či koexistencia unijnej a vnútroštátnej úpravy prináša dvojkoľajnosť pokiaľ ide o úpravu voľby práva v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom. Následne je pozornosť upriamená na to, aký je priestor pre uplatnenie ustanovení zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom výslovne upravujúcich voľbu práva. Skúmanie je vedené cieľom overenia hypotézy o minimálnom až žiadnom priestore pre uplatnenie úpravy voľby práva zakotvenej v zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorá plynie z komplexného charakteru existujúcej unijnej, či medzinárodnej úpravy voľby práva.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články