Právo na spravodlivý proces alebo právna istota? Zrážka ústavných princípov vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Autori

  • Roman Lysina Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra ústavného práva

##semicolon##

právna istota##common.commaListSeparator## mimoriadny opravný prostriedok##common.commaListSeparator## právoplatnosť##common.commaListSeparator## ESĽP

Abstrakt

Autor vo svojom príspevku analyzuje otázku, ako ESĽP vo svojej rozhodovacej praxi vyvažuje princípy právneho štátu s právom na
spravodlivý proces v prípade, ak má na základe uplatnenia mimoriadnych procesných prostriedkov dôjsť k zmene, či zrušeniu právoplatného rozhodnutia. V jednotlivých častiach príspevku skúmame, ktoré základné kritériá zvažuje ESĽP pri rozhodovaní o tom, či bol mimoriadny opravný prostriedok uplatnený v súlade s princípom právnej istoty.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články