Potenciál vplyvu digitalizácie na transferové oceňovanie

Autori

  • Peter Rakovský Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra finančného práva

##semicolon##

digitalizácia##common.commaListSeparator## transferové oceňovanie##common.commaListSeparator## analýza porovnateľnosti##common.commaListSeparator## výmena informácií

Abstrakt

Výhody digitalizácie a automatizácie v dnešnej dobe predstavujú v daňovej oblasti imanentnú súčasť korelácie medzi daňovníkmi a správcami dane. Ich cieľom je nielen „kráčať s dobou“, prepájať a uskutočňovať výmenu informácií v podstate globálne, odstrániť a zjednodušiť administratívnu záťaž daňovníkov, ale má aj napomôcť v boji proti uskutočňovaniu daňových únikov. Tento článok premieta možnosti, ako môžu počítačové programy pomôcť pro futuro finančnej správe pri hodnotení spravodlivého stanovovania cien v rámci nadnárodných spoločností v oblasti transferového oceňovania.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články