Je potrebné uvažovať o smart vyšších územných celkoch?

Autori

  • Mária Srebalová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra správneho a environmentálneho práva
  • Matúš Radosa Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra správneho a environmentálneho práva

##semicolon##

miestna samospráva##common.commaListSeparator## vyššie územné celky##common.commaListSeparator## komunikácia s obyvateľmi##common.commaListSeparator## smart-komunikácia

Abstrakt

Príspevok je zameraný na požiadavky a potrebu komunikácie miestnych samospráv so svojimi obyvateľmi. Je v ňom venovaná pozornosť elektronizácii verejnej správy a ambícii posilniť jej prostredníctvom participáciu verejnosti na rozhodovaní v samosprávnych veciach. Osobitne sa zameriava na špecifiká miestnej samosprávy uskutočňovanej vyššími územnými celkami, ich vznik, vývoj a aktuálny stav vo vzťahu k e-výkonu správy. Ťažiskom príspevku je výskum zameraný na úroveň elektronickej komunikácie samosprávnych krajov so svojimi obyvateľmi, ako aj na úroveň využívaných elektronických prostriedkov priamej účasti obyvateľov na regionálnej samospráve.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články