Trestné stíhanie mŕtvej osoby za delikt herézy v historickom kánonickom práve

Autori

  • Vojtech Vladár Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Katedra rímskeho a cirkevného práva

##semicolon##

historické kánonické právo##common.commaListSeparator## svetské právo##common.commaListSeparator## delikt herézy##common.commaListSeparator## biskupská a rímska inkvizícia##common.commaListSeparator## španielska inkvizícia##common.commaListSeparator## procesy s čarodejnicami##common.commaListSeparator## procesné príručky##common.commaListSeparator## trestné stíhanie##common.commaListSeparator## mŕtva osoba##common.commaListSeparator## trest

Abstrakt

V právnych dejinách nachádzame množstvo inštitútov či procesných postupov, ktoré sú z dnešného pohľadu považované nielen za prekonané, ale častokrát i nepochopiteľné. Takýmto spôsobom sa nazerá aj na prax stíhania mŕtvych osôb, ktoré boli posmrtne obžalované z rôznych deliktov, čo je s ohľadom na ich nemožnosť brániť sa v príkrom rozpore so základnými právnickými štandardmi. V kánonickom práve sa tento postup využíval pri eliminovaní trestného činu herézy, ktorá ohrozovala nielen spásu duší veriacich, ale taktiež spoločenské zriadenie. Hlavným cieľom príspevku je bližšie charakterizovať predmetný delikt v historickom kánonickom i svetskom práve, vysvetliť jeho vnímanie vtedajšou societou vrátane špecifikovania procesných postupov uplatňovaných voči mŕtvym osobám, a to predovšetkým predstaviteľmi inkvizície (španielsku nevynímajúc).

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články