Malý konkurz – nový hybrid v insolvenčných konaniach

Autori

  • Jana Duračinská Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

##semicolon##

kríza vyvolaná COVID 19##common.commaListSeparator## bankrot/insolvencia##common.commaListSeparator## malý konkurz##common.commaListSeparator## oddlženie##common.commaListSeparator## štatutárny orgán úpadcu##common.commaListSeparator## správca##common.commaListSeparator## zodpovednosť dlžníka

Abstrakt

Príspevok analyzuje novú právnu úpravu malého konkurzu v zákone
o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá patrí medzi opatrenia zákonodarcu
na prekonanie sociálnej a ekonomickej krízy vyvolanej pandémiou
COVID 19. Príspevok sa zameriava na deklarované ciele novej
úpravy malého konkurzu zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu
malého konkurzu a súčasne na zmeny, ktorými sa nová právna úprava
dotkne postavenia veriteľov úpadcu a štatutárneho orgánu úpadcu.

##submission.downloads##

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články