Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta – Knižnica
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
Slovensko

Principal Contact

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
Phone +421 2 592 44 411

Support Contact

Ing. Matúš Muránsky
Phone +421290129999