Recenzné konanie

Príspevky spĺňajúce formálne predpísané náležitosti sa predkladajú na obojstranne anonymné recenzné konanie dvom recenzentom. O prijatí alebo neprijatí príspevku na publikovanie rozhoduje redakčná rada časopisu na základe recenzných posudkov. 

Rukopis je prijatý, podmienečne prijatý alebo zamietnutý na základe návrhov recenzentov. V prípade podmienečného prijatia sa predpokladá, že autor článok opraví s prihliadnutím na pripomienky recenzentov a recenzenti sú oprávnení požiadať o opätovné hodnotenie upraveného príspevku.

Časopis AFI publikuje príspevky v sekciách:
- Vedecké články
- Odborné články
- Recenzie

Vedecké alebo odborné články sú recenzované články s minimálnym rozsahom 18 tisíc znakov – 10 normostrán.
V recenznom konaní sa hodnotí:
- Originalita témy,
- Obsahová stránka – hlavne prínos k vedeckej diskusii o spracovanej téme,
- Vedecká úroveň,
- Formálna úroveň - jazyk, štylizácia, práca s literatúrou.

1. Článok je zaradený do kategórie vedecký, ak:
a) je určený vedeckej komunite z príslušnej oblasti výskumu,
b) je založený na vedeckej činnosti a vedeckých výsledkoch,
c) obsahuje pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu,
d) prináša nové informácie vo vzťahu k poznatkom v príslušnej oblasti výskumu,
e) je spracovaný tak, že je možné overiť jeho výsledky,
f) je predmetom recenzného konania a
g) má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, 
identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu 
publikačnej činnosti.

2. Článok je zaradený do kategórie odborný, ak:
a) prináša informácie založené najmä na výskume, ktoré využíva odborná komunita,
b) nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jeho spracovanie si vyžaduje znalosti z príslušnej oblasti výskumu a 
c) nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 a) až e).

Recenzie prinášajú oznámenia a hodnotenie vedeckých publikácií. Nepodliehajú recenznému konaniu. Nemajú stanovený minimálny rozsah.