Recenzné konanie

Príspevky spĺňajúce formálne predpísané náležitosti sa predkladajú na obojstranne anonymné recenzné konanie dvom recenzentom. O prijatí alebo neprijatí príspevku na publikovanie rozhoduje redakčná rada časopisu na základe recenzných posudkov. 

Rukopis je prijatý, podmienečne prijatý alebo zamietnutý na základe návrhov recenzentov. V prípade podmienečného prijatia sa predpokladá, že autor článok opraví s prihliadnutím na pripomienky recenzentov a recenzenti sú oprávnení požiadať o opätovné hodnotenie upraveného príspevku.

Časopis AFI publikuje príspevky v troch sekciách:
- Vedecké články
- Odborné články
- Recenzie

Vedecké alebo odborné články sú recenzované články s minimálnym rozsahom 18 tisíc znakov – 10 normostrán.
V recenznom konaní sa hodnotí:
- Originalita témy,
- Obsahová stránka – hlavne prínos k vedeckej diskusii o spracovanej téme,
- Vedecká úroveň,
- Formálna úroveň - jazyk, štylizácia, práca s literatúrou.

1. Článok je zaradený do kategórie vedecký, ak:
a) je určený vedeckej komunite z príslušnej oblasti výskumu,
b) je založený na vedeckej činnosti a vedeckých výsledkoch,
c) obsahuje pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu,
d) prináša nové informácie vo vzťahu k poznatkom v príslušnej oblasti výskumu,
e) je spracovaný tak, že je možné overiť jeho výsledky.

2. Článok je zaradený do kategórie odborný, ak:
a) prináša informácie založené najmä na výskume, ktoré využíva odborná komunita,
b) nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jeho spracovanie si vyžaduje znalosti z príslušnej oblasti výskumu a 
c) nespĺňa požiadavky podľa odseku 1.

Recenzie prinášajú oznámenia a hodnotenie vedeckých publikácií. Nepodliehajú recenznému konaniu. Nemajú stanovený minimálny rozsah.