Etický kódex

ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE 


PREAMBULA

Redakčná rada medzinárodného vedeckého časopisu Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (ďalej len „redakčná rada“ a „časopis“) považuje za svoj základný cieľ službu odbornej právnej verejnosti prostredníctvom publikovania vysoko kvalitných odborných článkov, ktoré majú rozhodný význam pre neustále progresívne posúvanie hraníc právnej teórie a právnej praxe, čím sa chce zaslúžiť o rozvoj občianskej spoločnosti.

Redakčná rada si plne uvedomuje silu slova, a preto kladie vysoké nároky na jednotlivých autorov publikujúcich v časopise; zmyslom stanovených nárokov na autorov je ich prostredníctvom rozvíjať kritické myslenie verejnosti a prispieť tak k rozvoju odbornej a slušnej diskusie, a to nielen v právnych vedách.

Redakčná rada v rámci svojej práce chce zdôrazňovať, že výkony jednotlivých autorov musia byť presné, zrozumiteľné, citlivé, odborné, objektívne, slušné.

S cieľom naplniť poslanie časopisu redakčná rada časopisu prijala tento etický kódex. 

Článok 1

Úvodné ustanovenia 

(1) Etický kódex upravuje etické povinnosti členov redakčnej rady, jednotlivých autorov, recenzentov, výkonného editora, vydavateľa a je pre všetkých záväzný.

(2) Etický kódex má prispieť k zabezpečeniu vysokej vedeckej úrovne časopisu stanovením etických štandardov publikovania vedeckých článkov a k zabráneniu porušovaniu týchto štandardov.

(3) Dohľad nad všetkými fázami redakčného procesu a recenzného konania (ďalej len „publikačné konanie“) vykonáva redakčná rada, ktorá dohliada nad uplatňovaním všetkých štandardov etického správania pri publikovaní vedeckých článkov, a to vo všetkých fázach publikačného konania a vo vzťahu k všetkým zúčastneným subjektom. 

Článok 2

Etický kódex autora

(1) Autor článku je povinný predložiť redakčnej rade časopisu len taký rukopis, ktorý je jeho pôvodnou vedeckou prácou; na požiadanie musí byť autor schopný túto skutočnosť preukázať. Pokiaľ autor použil pri práci pramene pochádzajúce od iných autorov, je povinný ich správne a úplne citovať. Plagiátorstvo v akejkoľvek podobe a forme považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(2) Autor článku je povinný redakčnej rade predložiť iba taký rukopis, ktorý ešte nebol zverejnený. Autor sa zaväzuje, že počas publikačného konania až do jeho ukončenia, rukopis nepredloží na publikovanie v inom časopise alebo v akejkoľvek inej publikácii. Autor predložením rukopisu potvrdzuje, že je jediným majiteľom autorských práv viažucich sa k článku; v prípade, ak ide o spoločné dielo viacerých autorov, hlavný autor je zodpovedný za riadne a úplné uvedenie všetkých spoluautorov a že má súhlas ostatných spoluautorov s predložením rukopisu do časopisu. Ako spoluautori musia byť uvedení všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku. Zasielanie rukopisov do viacerých redakcií, ako aj nerešpektovanie autorských práv iných autorov, považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(3) Autor článku musí používať argumentáciu vystavanú na objektívnych základoch,   ktorá prináša objektívne výsledky jeho vedeckého výskumu. Redakčná rada považuje zavádzajúce alebo vedome nesprávne vyhlásenia za neetické správanie a sú neakceptovateľné.

(4) Autor článku je povinný oznámiť výkonnému editorovi akýkoľvek stret záujmov, ktorý súvisí s predložením jeho rukopisu. Neposkytnutie informácie o strete záujmov považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(5) Autor predložením rukopisu vyjadruje svoj súhlas s publikačným konaním a osobitne s jeho postúpením na obojstranne anonymné recenzné konanie, prípadne ďalšie hodnotenie redakčnou radou. V prípade, ak autor po predložení rukopisu vo svojom článku odhalí závažnú chybu alebo inú závažnú nepresnosť, je povinný o nej informovať výkonného editora. Autor je povinný spolupracovať v tejto veci s výkonným editorom a poskytnúť mu potrebnú urýchlenú súčinnosť na zabezpečenie odstránenia závažnej chyby alebo inej závažnej nepresnosti, alebo na stiahnutí článku z procesu jeho publikácie. Tieto povinnosti sa vzťahujú na autora aj pri zverejnení opravy v už zverejnenom článku. Neposkytnutie informácie o závažnej chybe alebo inej závažnej nepresnosti alebo neposkytnutie súčinnosti považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(6) Autor predložením rukopisu poskytuje redakčnej rade bezplatné právo na jeho publikovanie tak v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe. Autor tiež súhlasí so zaradením článku do všetkých databáz, v ktorých je alebo bude časopis zaradený. Autor zároveň súhlasí s uvedením svojho mena, priezviska, pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy v časti článku „Kontaktné informácie“. 

Článok 3

Etický kódex recenzenta

(1) Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Úlohou recenzenta je napomáhať redakčnej rade a výkonnému editorovi v rámci publikačného konania rozhodnúť o  publikovaní rukopisu alebo o zamietnutí rukopisu. Cieľom recenzie je napomôcť autorovi rukopisu vylepšiť rukopis. Recenzent nesmie hodnotiť rukopis, pri ktorom by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, ktorý vyplýva z konkurenčného alebo iného vzťahu s autorom rukopisu. Recenzent je preto povinný výkonnému editorovi oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov.

(2) Recenzent je povinný zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré sú obsiahnuté v rukopise, ostali dôverné. Redakčná rada považuje rukopis za dôverný materiál, a preto ho recenzent nesmie nikomu ukázať a nesmie o ňom s nikým diskutovať. Výnimku udeľuje výkonný editor časopisu. Za dôverné sa považujú aj zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania, a preto sa nesmú použiť na získanie osobnej výhody recenzenta.

(3) Redakčná rada časopisu je toho názoru, že autori, ktorí publikovali v časopise, alebo ktorí chcú publikovať v časopise, majú rovnako povinnosť vypracovať recenzný posudok na rukopis. V prípade, ak sa navrhnutý recenzent necíti byť odborne erudovaný alebo predpokladá, že nestihne vyhotoviť recenzný posudok v stanovenom termíne z akéhokoľvek dôvodu, je povinný o tejto skutočnosti informovať výkonného editora a ospravedlniť sa z recenzného konania.

(4) Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Recenzent je povinný vypracovať recenzný posudok objektívne. Je povinný postupovať podľa zásady rovnakého zaobchádzania. Nesmie autora rukopisu diskriminovať, či už zo skutočného alebo domnelého dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Recenzent vypracúva recenzný posudok osobne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(5) Recenzent je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť výkonného editora na akékoľvek okolnosti, ktoré môžu byť dôvodom na zamietnutie rukopisu. Samotná recenzia musí byť vypracovaná objektívne a slušne; osobná kritika autora je neprípustná. Recenzent musí vyjadriť svoje názory odborne, jasne, zrozumiteľne a musí ich primerane podporiť relevantnými argumentmi. Recenzent je povinný označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, alebo necitoval vôbec. Recenzent musí formou vyhlásenia upozorniť výkonného editora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akýmkoľvek už publikovaným článkom alebo inou publikáciou, o ktorých si je recenzent vedomý. Toto vyhlásenie musí recenzent náležite zdokumentovať.

(6) V prípade, ak rukopis neprejde publikačným konaním, nepublikované informácie obsiahnuté v predloženom rukopise nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Recenzent nesmie použiť informácie získané počas vypracovania recenzného posudku na svoj alebo cudzí prospech alebo na znevýhodnenie alebo zdiskreditovanie autora.

(7) Dodržiavanie povinností recenzenta priebežne kontroluje výkonný editor a redakčná rada. Nedodržanie povinností recenzenta vymedzených v odseku 1 až 6 považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné. 

Článok 4

Etický kódex výkonného editora

(1) Výkonný editor je povinný zabezpečiť vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov v súvislosti s publikačným konaním. Výkonný editor podlieha zákonným požiadavkám vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v prípadoch urážky na cti, porušovania autorských práv a plagiátorstva.

(2) Výkonný editor je povinný zabezpečovať prijímanie rukopisov na základe úplného rešpektovania zásady rovnakého zaobchádzania. Z tohto dôvodu výkonný editor nie je oprávnený odmietnuť rukopis z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti autora rukopisu.

(3) Výkonný editor je povinný zabezpečiť, aby informácie, ktoré sa týkajú predloženého rukopisu, boli dôverné a z tohto dôvodu je povinný ho chrániť pred jeho zničením, poškodením, stratením, či odcudzením.

(4) Výkonný editor zabezpečuje, aby hodnotenie rukopisu bolo nepredpojaté a nestranné a hodnotené len na základe jeho odborného obsahu. Výkonný editor sa pri svojej práci môže radiť a spolupracovať s členmi redakčnej rady a recenzentmi. S týmto cieľom výkonný editor zabezpečuje odovzdávanie anonymných recenzných posudkov autorovi na ich zapracovanie do rukopisu. Výkonný editor je oprávnený prijať, odmietnuť, alebo požadovať úpravu rukopisu. Je rovnako oprávnený prerušiť alebo zastaviť publikačné konanie v prípade rukopisu, ktorý je podozrivý z plagiátorstva alebo z falšovania údajov. Výkonný editor zabezpečuje kontrolu rukopisu systémom na odhaľovanie plagiátov.

(5) Výkonný editor s cieľom zaistenia kvality rukopisu a jeho vedeckého obsahu zabezpečuje prvotné interné zhodnotenie rukopisu, a to po stránke formálnej, ako aj po stránke zistenia súladu rukopisu so zameraním časopisu. V prípade, ak toto hodnotenie bude negatívne, oznamuje túto skutočnosť autorovi rukopisu bez zbytočného odkladu. Výkonný editor zároveň kontroluje dodržanie publikačnej etiky autorom článku.

(6) Výkonný editor nesie zodpovednosť za rozhodnutie spojené s publikovaním rukopisu. Výkonný editor je oprávnený zastaviť publikačné konanie, ak sa preukázalo, že rukopis je plagiátom, nepravdivý, alebo inak závažne chybný. Zastavenie publikačného konania musí byť vždy prerokované redakčnou radou. Výkonný editor zabezpečuje opravy, vysvetlenia alebo ospravedlnenia súvisiace s publikovaným článkom.

(7) Dodržiavanie povinností výkonného editora kontroluje redakčná rada. Nedodržanie povinností výkonného editora vymedzených v odseku 1 až 6 považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné. 

Článok 5

Etický kódex redakčnej rady

(1) Rozhodnutie o publikovaní v časopise prijíma redakčná rada časopisu, ktorá pritom vychádza z výsledkov recenzného konania, iných podkladov získaných od výkonného editora, ako aj z vlastnej odbornej činnosti. Redakčná rada odsúhlasí publikovanie rukopisu v časopise, ak význam článku prispeje k ďalšiemu rozvoju právnej vedy alebo právnej praxe.

(2) Redakčná rada zabezpečuje, aby rozhodnutie o publikácii rukopisu bolo nepredpojaté,  nestranné a hodnotené len na základe odborného obsahu rukopisu. Redakčná rada pritom postupuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a nesmie odmietnuť publikovanie rukopisu z domnelých alebo skutočných dôvodov týkajúcich sa autorovho pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

(3) Člen redakčnej rady nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise iným subjektom okrem autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, ostatných členov redakčnej rady a vydavateľa.

(4) V prípade, ak redakčná rada prijme rozhodnutie o nepublikovaní rukopisu, nesmie člen redakčnej rady nepublikované údaje uvedené v predloženom rukopise použiť vo vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Zásadné informácie alebo myšlienky získané počas publikačného konania sa považujú za dôverné a nemôžu byť použité na získanie osobnej výhody. Redakčná rada je povinná vyvarovať sa hodnotenia článkov, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov vyplývajúcich z konkurenčných alebo iných vzťahov, vrátane vzájomnej spolupráce s autormi. Redakčná rada nabáda autorov, aby informovali o možnom konflikte záujmov.

(5) Redakčná rada je povinná podniknúť konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis a prijať opatrenia. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu, ako aj  náležité a citlivé posúdenie príslušnej sťažnosti alebo vznesených nárokov. Opatrenia zahŕňajú aj ďalšiu komunikáciu s príslušnými orgánmi a organizáciami, a ak sa oprávnenosť sťažnosti potvrdí, zabezpečí sa zverejnenie opravy, ak je to možné aj stiahnutie článku a pod. Každé nahlásené neetické správanie pri publikovaní v časopise musí byť prešetrené, a to aj v prípade, ak bol článok uverejnený pred dlhším časom.

(6) Dodržiavanie povinností redakčnej rady kontrolujú jednotliví členovia redakčnej rady navzájom. Nedodržanie povinností redakčnej rady vymedzených v odseku 1 až 5 sa považuje za neetické správanie a je neakceptovateľné. 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

(1) Redakčná rada si v duchu humanizmu uvedomuje požiadavku zabezpečenia kontaktu aj s čitateľmi so špeciálnymi potrebami, a preto webové sídlo časopisu vytvára súbežne aj v rozhraní prijateľnom pre slabozrakých čitateľov.

(2) Časopis je nezávislým vedeckým periodikom.

(3) Časopis a všetky s ním súvisiace právne skutočnosti a právne úkony sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Bratislava 12.1.2017