Príspevky

K podaniu príspevku je treba Ísť na prihlásenie alebo Registrovať.

Kontrolný zoznam pre prípravu príspevku

Ako súčasť procesu odosielania príspevku je požadované, aby autori zaškrtnutím potvrdili, že ich príspevok je v súlade so všetkými nasledujúcimi položkami. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami, môžu byť autorom vrátené.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Články

Rukopisy prijíma redakcia časopisu Acta Facultatis Iuridicae UC, Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313, 810 00 Bratislava 1, e-mail: jana.mirgova@flaw.uniba.sk, redakcia.afi@flaw.uniba.sk

Články uverejňujeme v slovenskom alebo anglickom jazyku. Rozsah vedeckých článkov je minimálne 18 000 znakov (10 normostrán), články obsahujú abstrakt, kľúčové slová a zoznam použitej literatúry. Abstrakty (aj s názvom článku) a kľúčové slová sú v slovenskom, českom, nemeckom, anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku. Rozsah abstraktu sa odporúča v rozsahu od (minimálne) 100 do 200 slov. Text je členený na Úvod, očíslované kapitoly a Záver.

V jednom čísle je prípustné publikovanie:

  • jedného vedeckého alebo odborného článku od toho istého autora,
  • prípadne ďalšieho vedeckého alebo odborného článku, kde je daný autor spoluautorom,
  • maximálne jedného vedeckého alebo odborného článku a jednej recenzie od toho istého autora.

Príspevky sa predkladajú v elektronickej forme (e-mailom), textový editor Word pod operačným systémom Windows, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, abstrakty, kľúčové slová a poznámky pod čiarou veľkosť písma 10. Text členiť na odseky, nepoužívať rozdeľovanie slov. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení. 

Názov príspevku by mal byť výstižný, presný a nie príliš dlhý. Názov nemá presahovať 10 slov. Ak je to nevyhnutné, autor môže pridať podnadpis, s celkovou dĺžkou maximálne 12 slov.

Príspevky sa predkladajú na jednostranne anonymné recenzné konanie dvom recenzentom. O prijatí alebo neprijatí rozhoduje redakčná rada časopisu na základe oponentských posudkov. 

Termín na odovzdanie príspevkov do prvého čísla je do 31. januára príslušného roku, do druhého čísla je do 15. júna príslušného roku. Príspevky nie sú honorované. 

Autori súhlasia s uverejnením príspevkov na webovej stránke časopisu. 

Autori rešpektujú pravidlá Etického kódexu časopisu.

Za jazykovú a gramatickú stránku príspevku zodpovedajú autori. Spracovateľ – Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK – si vyhradzuje právo na drobné formálne úpravy textov. 

Autor pri prihlásení článku uvedie aj telefónne číslo, na ktorom je zastihnuteľný počas procesu recenzovania – slúži len pre spracovateľa a nezverejňuje sa.

Vyhlásenie o súkromí

Mená a emailové adresy vložené na tejto stránke budú použité výhradne pre uvedené účely tohto časopisu a nebudú sprístupnené na iné účely ani tretej strane.