Licenčná zmluva

DOHODA O PREVODE AUTORSKÝCH PRÁV

(VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PUBLIKÁCIU V ČASOPISE ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE)

I.

Zmluvné strany:

1. Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava, Slovenská republika.
Univerzita Komenského v Bratislave je verejná univerzita zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
(ďalej len „Vydavateľ“)

2. Autor (v prípade viacerých spoluautorov, vystupujú spoločne a v tejto zmluve sú spoločne označovaní ako „Autor“).

II.

1. Autor tým, že predkladá svoje vedecké dielo, diskusný príspevok alebo recenziu (ďalej len „Článok“), nezávisle od spôsobu odovzdania, plne a neodvolateľne súhlasí s podmienkami tejto zmluvy. Predloženie Článku znamená poskytnutie textu Článku Vydavateľovi a vyhlásenie o tom, že si želá, aby bol Článok zverejnený vo vedeckom časopise „ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE“ (ďalej len „Časopis“). Autor môže túto zmluvu odvolať iba pred prijatím Článku redaktorom.

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v prípade, ak je Článok predložený na publikáciu v Časopise  a je Vydavateľom prijatý.

3. Výkonný redaktor a hlavný redaktor poverení Vydavateľom majú právomoc vystupovať v mene Vydavateľa v redakčnom procese, vrátane potvrdenia prijatia Článku.

4. Potvrdenie prijatia Článku sa poskytuje elektronickým spôsobom, najmä prostredníctvom e-mailu. Vydavateľ môže potvrdiť prijatie. Autor vždy potvrdí, že prijal informáciu o prijatí Článku elektronicky.

III.

1. Autor udeľuje Vydavateľovi nasledovné práva k Článku, vrátane akýchkoľvek doplnkových materiálov, častí, výňatkov alebo prvkov:

a) právo na zverejnenie, opätovné zverejnenie, prenos, predaj, distribúciu a iné použitie Článku a akýchkoľvek doplnkových tabuliek, ilustrácií alebo iných informácií odoslaných s cieľom zverejnenia ako súčasť Článku v elektronickej a tlačenej forme Časopisu vo všetkých formách a médiách, či už sú známe v súčasnosti alebo vyvinuté v budúcnosti, vo všetkých jazykoch, po celú dobu trvania autorského práva, pokiaľ je Článok prijatý na publikovanie.
b) právo poskytovať Článok v elektronickej forme a prostredníctvom online systémov.

2. Práva podľa odseku 1 sa poskytujú bezplatne ako exkluzívne práva na dobu trvania autorského práva, každé neobmedzené geografickou oblasťou; zachovanie práv Autora podľa článku V tejto zmluvy nie je ovplyvnené.

3. Vydavateľ môže preniesť práva, ktoré mu boli udelené podľa odseku 1, v celku alebo čiastočne tretej strane alebo môže tretej strane udeliť licenciu na použitie práv, na ktoré má nárok.

4. Autor ďalej poskytuje Vydavateľovi exkluzívne a trvalé práva bez akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa obsahu a územia pre všetky formy médií, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti. Poskytnutie práv sa vzťahuje aj na využitie práv na použitie vlastným vydavateľským podnikom Vydavateľa a prostredníctvom poskytnutia (vrátane čiastočného poskytnutia) práv tretej strane za odmenu alebo bezplatne.

IV.

Autor potvrdzuje a zaručuje, že:

a) Článok je originálny a Článok alebo jeho podstatná časť nebol uverejnený inde,
b) Článok momentálne nie je posudzovaný na publikovanie žiadnym iným časopisom a nebudú ho posudzovať počas posudzovania v časopise ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE;
c) príspevok jednotlivých autorov k vytvoreniu Článku je riadne uvedený a všetci autori a spoluautori sú zverejnení (politika proti ghostwritingu);
d) zdroje financovania výskumu sú uvedené v samotnom Článku,
e) Autor dodržal pravidlá akademickej a vydavateľskej etiky;
f) Autor získal písomný súhlas vlastníkov autorských práv na akékoľvek výňatky z chránených diel, ktoré sú zahrnuté, ak to vyžaduje právny poriadok, a v Článku uviedol zdroje;
g) ak bol Článok pripravený spoločne s inými autormi, tu nazývanými spoluautor(i), títo spoluautor(i) boli informovaní o podmienkach tejto zmluvy a títpo spoluautori poverili Autora, ktorý predkladá Článok, aby uzavrel túto zmluvu v ich mene ako ich zástupca;
h) Článok neobsahuje žiadne urážlivé ani iné nezákonné vyhlásenia a neobsahuje žiadne materiály, ktoré porušujú osobné alebo majetkové práva inej osoby alebo subjektu.

V.

Autor si ponecháva:

a) právo vytvoriť tlačené alebo elektronické kópie Článku zverejneného v Časopise pre vlastnú osobnú potrebu, vrátane využitia vo vlastnej výučbe;
b) právo vytvárať kópie a distribuovať kópie, vrátane poskytnutia prostredníctvom e-mailu, Článku zverejneného v Časopise pre kolegov výskumníkov, na ich osobné použitie;
c) právo predniesť Článok zverejnený v Časopise na stretnutí alebo konferencii a distribuovať kópie takejto práce alebo článku účastníkom stretnutia;
d) patentové a ochranné známky a práva na akýkoľvek proces alebo postup popísaný v Článku zverejnenom v Časopise;
e) právo zaradiť Článok zverejnený v Časopise, s úplným uvedením jeho pôvodnej publikácie v Časopise, úplne alebo čiastočne do záverečnej práce alebo dizertačnej práce;
f) právo používať Článok zverejnený v Časopise alebo akúkoľvek jeho časť na výučbu, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej forme, vrátane zverejnenia prostredníctvom internetu, pre výlučné použitie svojho zamestnávateľa alebo inštitúcie, ktorá ho zamestnáva;
g) právo pripraviť ďalšie odvodené diela, rozšíriť Článok v časopise do knižnej podoby alebo inak znova použiť časti alebo úryvky v iných dielach, s plným potvrdením ich pôvodného uverejnenia v Časopise.

VI.

1. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Článok alebo jeho časť, ak budú zistené akékoľvek nedostatky (formálne alebo materiálne), a to najmä v prípade, ak Článok:

a) nespĺňa znaky diela v zmysle autorského práva,
b) nespĺňa akceptované formálne normy Časopisu,
c) dostatočne nevysvetlí predmet, obsahuje zjednodušenia alebo nepravdy,
dň vykazuje diskvalifikujúce redakčné chyby.

2. V situácii uvedenej v odseku 1 môže Vydavateľ:

a) predĺžiť lehotu na doručenie článku,
b) po dohode s autorom dielo prijať,
c) odstúpiť od zmluvy.

3. Ak uplynie lehota podľa odseku 2 písm. a) a článok naďalej nespĺňa požiadavky, vydavateľ môže od zmluvy odstúpiť.

VII.

Všetky práva v zmysle čl. II. až V. sa vrátia Autorovi, ak bude článok počas procesu publikovania zamietnutý.

VIII.

1. Vydavateľ môže prezentovať on-line verziu časopisu na svojej webovej stránke alebo prostredníctvom inej webovej stránky, ktorej obsah spravuje Vydavateľ (ďalej len „webová stránka časopisu“).

2. Elektronická verzia časopisu a jeho článkov môžu byť prístupné on-line prostredníctvom webovej stránky časopisu pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) alebo podobnou licenciou.

3. Vydavateľ môže publikovať nasledujúce údaje Autora poskytnuté samotným Autorom: meno a priezvisko, akademické tituly a funkcie, afiliáciu Autora v čase podania príspevku a jeho adresu, e-mailovú adresu Autora, databázové identifikátory autora, ako napríklad ORCID, Web of Science ResearcherID, Scopus Autor ID a podobne.

IX.

1. Všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje táto zmluva, budú podliehať zákonom o autorskom práve a súvisiacim zákonom platným v Slovenskej republike v čase prijatia tohto článku.

2. Akékoľvek spory podľa tejto zmluvy budú riešiť súdy, ktoré podľa sídla Vydavateľa.

X.

Práva a povinnosti Vydavateľa a Autora sú upravené touto zmluvou, pokiaľ individuálna zmluva uzatvorená medzi Vydavateľom a Autorom neustanovuje inak.