Vzory citácií

Pokyny pre autorov – citácie

Metóda citovania zaužívaná v časopise je založená na priebežných poznámkach.

Pri technike priebežných poznámok dostáva každá citácia dokumentu poradové číslo priebežne.

Za citovanou informáciou sa uvedie poradové číslo citácie (zvyčajne ako horné indexy) a bližšie údaje umožňujúce identifikovať položku v zozname odkazov sú v poznámkach (spravidla pod čiarou), spolu s inými poznámkami. Jednotlivé poradové čísla sa potom nevzťahujú len na citácie, ale aj na poznámky rôzneho druhu. Každá položka v poznámkach dostáva nové číslo, aj opakovaná citácia toho istého diela. Súčasťou poznámky o citácii je aj číslo odkazu (resp. položky v zozname použitej literatúry).

V prípade citátov sa po čiarke uvedie číslo citovanej strany.

 

Vzory citácií                                                                                                            

Kniha (tlačená):

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. 2. Vyd. Bratislava: Edícia Iura, 2011, s. 150. ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x.

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. et al. Občiansky zákonník. Komentár. VI. zväzok. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1516. ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x.

Skrátená citácia (pri ďalšom citovaní rovnakého diela):

Každá ďalšia citácia toho istého dokumentu má v poznámke buď celý odkaz, alebo len skrátenú formu odkazu v podobe: PRIEZVISKO, ref. číslo poznámky, v ktorej je celý bibliografický odkaz na citovaný dokument. Do poznámky sa doplňuje po čiarke číslo citovanej strany (ak ide o citát).

OVEČKOVÁ, O.: Zmluvná pokuta, s. 150-151.

Tamtiež s. 150-151.

Poznámky:

V skrátenej citácii vynechávame bibliografické údaje. V skrátenej citácii článku v časopise alebo kapitoly v knihe je názov článku (kapitoly) kurzívou.

Pri citovaní toho istého diela v bezprostredne nasledujúcej poznámke pod čiarou použijeme „Ibidem/Tamtiež“, prípadne „Ibidem/Tamtiež, s. 100.“

Časť monografie, komentára (kapitola, zväzok, príloha a pod.):

DĚDIČ, J., PIHERA, V. O teoretickej koncepcii spoločností obchodujúcich s kapitálom. In: HAVEL, B., PIHERA, V. (eds.). Súkromné priamo na ceste. Eseje a iné texty k jubileu Karla Eliáša. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 72. ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x.

Sprostredkujúci zdroj:

KNAPP, V. O dôvode povinnosti a jej príčine. V štáte a práve. IV. Praha: Nakladatelství ČAV, 1975, s. 45. In: HULMÁK, M: Uzatváranie zmlúv v občianskom práve. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 9. ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x.

Poznámky:

Ak sa odkazuje cez sprostredkujúci zdroj, čiže ak nie je originálny zdroj k dispozícii, ale ten sa uvádza v inom prameni, je potrebné postupovať takto: vyhotoviť odkaz na originálny zdroj, v tom odkaze za odkazom na originálny zdroj napíšeme slovo Zdroj: prípadne Prameň: alebo In:. Do toho istého odkazu sa pripoja údaje o sekundárnom zdroji.

Vedecká práca:

VONDRÁČEK, O. Nepriama držba cenných papierov. Téza. Praha: Právnická fakulta Karlovej univerzity, 2010, s. 19.

Článok v časopise, v zborníku:

CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve, I. časť – Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem. In: Právny obzor. Miesto vydania: Vydavateľ, 2007, roč. 90, č. 2, s. 102. ISSN xxxx-xxxx.

ELIÁŠ, K. K pojmu dispozičné právo v Občianskom zákonníku. In: XXIII. Karlove Vary právne dni. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 55. ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x.

Elektronická kniha, článok v online časopise, zdroj z webovej stránky:

CHUDÝ, A., LICHNEROVÁ, L. a J. ŠUŠOL. Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá [online]. Bratislava: Stimul, 2011 [cit. 2015-09-09]. ISBN xxx-xx-xxx-xxxx-x. Dostupné na: stella.uniba.sk/texty/FIF_CHLS_pravo.pdf

DOLEŽAL, T. Kompenzačné schémy v prípade zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov za nesprávne vykonaný lekársky zákrok. Dá sa nájsť inšpiratívna právna transplantácia? In: Journal of Health Law and Bioethics [online]. Praha: ÚSP AV ČR, 2011, roč. 1, č. 2 [cit. 2012.08.29]. ISSN xxxx-xxxx. K dispozícii na: http://www.medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/8

HORVÁTH, E. Zrušenie účasti spoločníka v s.r.o. In: Najprávo [online]. Vydavateľ, 2011 [cit. 30-6-2015]. Dostupné na: http://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/z/zrusenie-ucasti-spolocnika-v-s-r-o.html

Poznámky:

Údaj o dostupnosti elektronických dokumentov je povinný pri elektronických online zdrojoch. Pokiaľ je údaj o dostupnosti posledným údajom bibliografického odkazu, bodku na konci nepoužívame. Hypertextové odkazy nepodčiarkujeme.

Povinný je údaj o dátume citovania.

Legislatívne dokumenty:

Zákon č. 213/1992 Z. z. o spotrebných daniach s dôvodovou správou.

Spoločné poznámky k citáciám

Meno autora je potrebné zaznamenávať nasledovne: PRIEZVISKO, Meno (priezvisko autora sa uvádza veľkými písmenami). Ak sú v prameni uvedené dve alebo tri mená autorov, uvedú sa všetky, a to v poradí ako sú uvedené v prameni. Ak sa použijú len iniciály krstných mien, mená autorov sa oddelia čiarkou, ak sa uvádzajú celé krstné mená, oddelia sa pomlčkou alebo bodkočiarkou. Ak je viac autorov ako traja, uvedie sa prvý autor a skratka et al. alebo a kol.

Hlavný názov, názov zdrojového dokumentu (periodika) a podnázvy zapíšeme tak, ako sú uvedené v dokumente a zvýrazníme ich kurzívou. Ak uvádzame aj podnázov, oddelíme ho od hlavného názvu dvojbodkou a medzerou. Dlhý názov je možné skrátiť a ako znak vypustenia použiť tri bodky.

S výnimkou prvého vydania treba uvádzať číslo vydania, ako je to uvedené v dokumente.  Výrazy označujúce číselné poradie (druhé, tretie a pod.) sa zapisujú arabskými číslicami a v jazyku daného dokumentu (3thd edition, 3. Auf. atď.).

V prípade časopisu sa uvádza ročník a aktuálne číslo časopisu v jazyku dokumentu, napríklad vol./no., Jhrg./Nr.

Údaje píšeme tak, ako sa nachádzajú v dokumente – v jazyku citovaného dokumentu.

Jednotlivé skupiny údajov oddeľujeme bodkou a medzerou. Celý bibliografický odkaz končí bodkou; v prípade, že posledným údajom je adresa webovej stránky, bodku nepoužívame.

Štandardné čísla ISBN pre knihy a ISSN pre seriály uvádzame vtedy, ak sa v dokumente nachádzajú.

V prípade, že niektorý údaj nie je možné zistiť, vynecháme ho.

Problematike citovania sa podrobne venujú napríklad skriptá:

Lichnerová, L.: Písanie a obhajoba záverečných prác. Vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v bratislave

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/bakalar_magister/Pisanie_a_obhajoba_zaverecnych_prac.pdf