Odborné usmernenie o zmene pohlavia MZ SR. Etické a právne aspekty

Autori

  • Ľubomír Batka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra teórie práva a filozofie práva

Kľúčové slová:

rodová dysfória, Odborné usmernenie MZ SR, Odporúčania MZ Rakúska, judikatúra ESĽP, medicínska etika

Abstrakt

Článok popisuje reakcie na vydané Odborné usmernenie MZ SR na
zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene
pohlavia z apríla 2022, podáva analýzu z hľadiska medicínskej etiky
i práva, a porovnáva ho s platnými Odporúčaniami pre procesy liečby
pri rodovej dysfórii, resp. transsexualizme (2017) v Rakúsku. Z hľadiska
medicínskej etiky Usmernenie posilňuje princíp autonómie
a sebaurčenia, a chráni aspekt beneficencie a nonmaleficencie na strane
transrodovej osoby. Etický princíp spravodlivosti sa v prípade transrodových
ľudí prejavuje v rovine nediskriminácie a humanizácie inštitúcií.
Etická dilema pri Usmernení zostáva v rovine ochrany zodpovednosti
terapeuta a lekára.

Downloads

Publikované

2023-06-23

Číslo

Sekcia

Články