Možnosti prezidenta Slovenskej republiky nevyhlásiť referendum, osobitne to „zbytočné“

Autori

  • Marek Domin Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva

Kľúčové slová:

diskrécia prezidenta pri výkone právomocí, nevyhlásenie referenda, referendum, prezident Slovenskej republiky

Abstrakt

Príspevok je inšpirovaný udalosťami spojenými so snahou o doplnenie
Ústavy Slovenskej republiky o možnosť konania referenda o skrátení
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, a to tak referendom,
ako aj parlamentnou cestou. Jeho cieľom je, v kontexte načrtnutých
udalostí, systematicky utriediť prípady, kedy ústavná a zákonná úprava
prezidentovi Slovenskej republiky umožňuje aby referendum, o ktorého
vyhlásenie bol požiadaný, napokon nevyhlásil. Osobitná pozornosť je
upriamená na možnosť nevyhlásenia tzv. zbytočného referenda, čiže
referenda o predmete, o ktorom sa medzičasom už rozhodlo. Syntetizujúc
závery týkajúce sa dvoch uvedených cieľov sa príspevok napokon
pokúša aj o naznačenie želateľných vývojových tendencií postavenia
prezidenta ako vyhlasovateľa referenda, a to predovšetkým so zreteľom
na skutočnosť, že hlava štátu má v zmysle Ústavy Slovenskej republiky
zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.

Downloads

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Vedecké články