Medzinárodnoprávna subjektivita Európskej únie

Autori

  • Peter Lysina Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Kľúčové slová:

Európska únia, medzinárodné právo, právo EÚ, medzinárodnoprávna subjektivita

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na vybrané aspekty medzinárodnoprávnej
subjektivity Európskej únie. Kým samotná medzinárodnoprávna subjektivita
je dnes braná ako fakt, jej vznik je stále spätý s množstvom
otázok. Vo svetle uvedeného sa autor v prvej časti príspevku venuje
otázke, kedy bola EÚ medzinárodnoprávna subjektivita priznaná. Bolo
to naozaj až Lisabonskou zmluvou, alebo možno o medzinárodnoprávnej
subjektivite EÚ hovoriť už skôr. Ťažiskom príspevku je v tomto
prípade analýza neoddeliteľne spätá s historickým výskumom. Ambíciou
je overiť hypotézu o existencii medzinárodnoprávnej subjektivity
EÚ už aj v predlisabonskom období. Následne, druhá časť príspevku sa
zaoberá problematikou rozsahu medzinárodnoprávnej právomoci EÚ.
Tematické zameranie tejto časti vyžaduje skúmanie noriem práva EÚ
no súčasne aj noriem medzinárodného práva. Aj tu je ťažiskom analýza
sprevádzaná komparáciou. Cieľom je overiť, či rozsah medzinárodnoprávnej
subjektivity EÚ Európskej únie zahŕňa tzv. štandardné zložky
medzinárodnoprávnej subjektivity medzinárodnej organizácie, ktoré
takto označila teória medzinárodného práva.

Downloads

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Vedecké články