Ciele dokazovania v kybernetickej bezpečnosti

Autori

  • Ivan Makatura Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra informačných systémov

Kľúčové slová:

kybernetická bezpečnosť, audit, znalec, digitálna stopa, dokazovanie, dôkazné prostriedky

Abstrakt

Dokazovanie je poznávacia činnosť, ktorou príslušná autorita zisťuje
objektívny stav skutočnosti. Získané informácie o skutkovom stave
následne môžu slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie štatutárneho
zástupcu organizácie, orgánu verejnej moci, prípadne orgánu činného
v trestnom konaní, alebo súdu. Získané informácie o skutkovom stave tak
treba vnímať, ako základný predpoklad následného spravodlivého rozhodovania
konkrétneho subjektu. Vo všeobecnosti platí, že ako dôkaz, môže
poslúžiť akákoľvek informácia, ktorá napomôže objasneniu veci, objasneniu
objektívneho stavu reality. Informácie vyplývajú z analýzy pôvodných
údajov a pri vhodnej interpretácii môžu viesť ku poznaniu. Dôkazné
prostriedky v kybernetickom priestore majú špecifický charakter. Ambíciou
článku je analýza odlišných a zhodných charakteristík dokazovania
s dôrazom na znaleckú činnosť a audit kybernetickej bezpečnosti.

Downloads

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Vedecké články