Osobitná zodpovednosť agentúry dočasného zamestnávania za škodu spôsobenú dočasne pridelenému zamestnancovi

Autori

  • Andrej Poruban Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Kľúčové slová:

dočasne pridelený zamestnanec, agentúra dočasného zamestnávania, užívateľský zamestnávateľ, náhrada škody

Abstrakt

Článok reaguje na rozmach agentúrneho zamestnávania v Slovenskej
republike a poskytuje prehľad právnej úpravy náhrady škody spôsobenej
dočasne prideleným zamestnancom. Súčasná právna úprava je
inšpirovaná normotvorbou Medzinárodnej organizácie práce a Európskej
únie. Tie primárne regulujú pracovné podmienky všeobecne, pričom
zohľadňujú zdravie dočasne prideleného zamestnanca, jeho bezpečnosť
a dôstojnosť, stanovujú najvyššie prípustnú dĺžku pracovného
času, denný a týždenný odpočinok, ako aj na každoročnú platenú dovolenku.
Príspevok sa však zaoberá osobitnou zodpovednosťou za spôsobenú
škodu obsiahnutou v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z., ktorá sa
uplatňuje namiesto občianskoprávnej úpravy. Cieľom je upozorniť na
dôležité otázky, a to najmä na problém stručnej právnej úpravy.

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Vedecké články