Rozšírenie okruhu povinných osôb v oblasti práva na informácie po legislatívnych zmenách v roku 2022

Autori

  • Ján Ivančík Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

Kľúčové slová:

prístup k informáciám, povinné osoby, infozákon, zákon o slobode informácií, zákon č. 428/2022 Z. z.

Abstrakt

Právo na informácie patrí medzi jednu z najzákladnejších foriem uplatňovania
možnosti kontroly verejnej moci zo strany občanov. Jeho úprava je
obsiahnutá v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Už takmer desať rokov odborná verejnosť žiadala o viaceré úpravy
tohto zákona. V roku 2022 bol predmetný predpis napokon novelizovaný,
a to hneď niekoľkokrát. Jednou z najvýznamnejších úprav je nová
regulácia okruhu povinných osôb, čím došlo k realizácii dlho očakávanej
zmeny. Autor sa zameriava na zhodnotenie nového legislatívneho nastavenia,
pričom osobitnú pozornosť venuje najmä vymedzeniam, ktoré
považuje za terminologicky vágne. Následne nastoľuje interpretačné
otázky, ku ktorým predkladá návrhy viacerých výkladových riešení.

Downloads

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Vedecké články