Procesnoprávne aspekty správneho deliktu držiteľa vozidla

Autori

  • Lukáš Jančát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva

Kľúčové slová:

správny delikt držiteľa vozidla, objektívna zodpovednosť, procesné právo

Abstrakt

Správny delikt držiteľa vozidla ako iný správny delikt budovaný na
objektívnej zodpovednosti je súčasťou právneho poriadku Slovenskej
republiky už skoro desaťročie. Napriek uvedenej skutočnosti, neboli
doteraz komplexne preskúmané vedou správneho práva jeho hmotnoprávne
a procesnoprávne aspekty. Cieľom tohto článku je nadviazať na
autorove doterajšie zistenia v oblasti jeho hmotnoprávnych aspektov
a koncentrovať výskumnú aktivitu na jeho procesnoprávne aspekty.
Závery, ktoré vzídu z tejto výskumnej aktivity by mali dotvoriť
základnú teoretickú bázu poznatkov o správnom delikte držiteľa
vozidla a zároveň by mali slúžiť ako príspevok do diskurzu o dobrej
aplikačnej praxi vyvodzovania zodpovednosti zaň príslušnými orgánmi
okrem iného aj prostredníctvom identifikácie nedostatkov právnej
úpravy a návrhov ich riešenia.

Downloads

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Vedecké články