Nesúlad právnej normy s ústavou a rozhodovanie v správnom súdnictve

Autori

  • Róbert Jakubáč Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
  • Lucia Filagová Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava

Kľúčové slová:

ústava, právna norma, správne súdnictvo, trovy konania, rozhodnutie orgánu verejnej správy

Abstrakt

V zmysle Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky
(okrem iných) rozhoduje o súlade zákonov s ústavou. V rámci
tohto rozhodovania môže Ústavný súd Slovenskej republiky vysloviť
nesúlad zákona s ústavou. Autori v predmetnom príspevku analyzujú
právne dôsledky (účinky) rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej
republiky o nesúlade zákona s ústavou na rozhodovanie správneho
súdu o žalobe podanej proti rozhodnutiu alebo opatreniu orgánu verejnej
správy vydanému na základe zákona, o ktorom Ústavný súd Slovenskej
republiky vyslovil, že nie je v súlade s ústavou, a to jednak na
rozhodovanie správneho súdu vo veci samej, jednak na rozhodovanie
správneho súdu o trovách konania.

Downloads

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Odborné články